پژوهشی
1398/5/27 یکشنبه
آیین نامه پژوهشی- اخلاق زیستی
دریافت (کد اخلاق) برای رساله ها و طرح های پژوهشی با موضوعات انسانی و حیوانی

.

دریافت (کد اخلاق) برای رساله ها و طرح های پژوهشی  با موضوعات انسانی و حیوانی  

مطابق آیین‌نامه کمیته اخلاق زیستی دانشگاه پیام نور کلیه دانشجویان، بخصوص دانشجویان رشته زیست شناسی و روانشناسی که رساله یا طرح پژوهشی آنها دارای موضوعات انسانی و حیوانی هستند و مقالات مستخرج از آن قرار است در مجلات علوم پزشکی به چاپ برسند، می‌بایست پس از تأیید شورای تخصصی دکتری رشته مربوطه، کد اخلاق را اخذ نمایند. 
مدارک لازم:
1-    فرم درخواست صدور شناسه (کد) مصوبه اخلاق کمیته اخلاق در پژوهش
2-    فرم تکمیل شده رضایت نامه آگاهانه پژوهش (که به تایید استاد راهنما رسیده باشد)
3-    صورتجلسه دفاع از پروپوزال دکتری 
4-    پروپوزال نهایی دانشجو (با امضاء اساتید راهنما، مشاور و دانشجو)
5-    نتیجه بررسی پیشینه پژوهش در ایرانداک
6-    نتیجه همانندجویی پروپوزال در ایرانداک
(
فرم درخواست صدور شناسه (کد) مصوبه اخلاق، فرم ‌رضایت نامه آگاهانه پژوهش و آیین‌نامه کمیته اخلاق زیستی دانشگاه پیام‌نور در پورتال مرکز، در قسمت پژوهشی قابل دسترس می باشد.)
کلیة اعضای محترم علمی و دانشجویان جهت مشاهد مصوبات کمیته اخلاق در پژوهش مربوط به اخذ کد اخلاق، به سامانه ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به آدرسethics.research.ac.ir  مراجعه نمایند و سپس از طریق کمیته اخلاق تابعه ← کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاهی← کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه پیام نور ← مشخصات کمیته ← مصوبات،  کد اخلاق مربوط به رساله یا طرح پژوهشی خود را به صورت فارسی و انگلیسی مشاهده و دریافت نماید.
تاکید می شود که صدور تائیدیه برای پژوهشهایی که قبل از گرفتن تائیدیه کمیته اخلاق شروع شده است، اعم از اینکه پژوهش پایان یافته باشد و یا در حال انجام باشد، مطلقا ممنوع است و مصداق تخلف پژوهشی می‌باشد. 
 


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر