دانشجویان جدید الورود
1399/7/20 یکشنبه
اصلاحيه- حدول زمانبندی مصاحبه علمی پذیرفته شدگان دکتری 99
اصلاحيه- حدول زمانبندی مصاحبه علمی پذیرفته شدگان دکتری 99- مرکز تحصیلات تکمیلی

.

قابل توجه پذیرفته شدگان دوره دکتری 99 مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور، جهت شرکت در مصاحبه مطابق دستور العمل زیر اقدام فرمایید.
تذکر: پیشنهاد می شود جهت برگزاری هرچه بهتر جلسه نیم ساعت قبل از شروع جلسه سیستم خود را روشن نموده و به اینترنت متصل نمایید.
1-  استفاده از مرورگر فایرفاکس ( Mozilla Firefox) یا کروم (chrome).
2-  نصب نرم افزار های AdobeConnectAddinInstaller و AdobeFlashPlayer23.0.0.207-Firefox
3-  رفع مشكل ورود به جلسات محازی از خارج از كشور
4- قبل از ورود به جلسه مصاحبه پذیرفته شده محترم ملزم به انجام تست پیش از مصاحبه مطابق اطلاعیه شماره 3 می باشد. شایان ذکر است در صورت عدم برقرای تست ارتباط قبل از مصاحبه علمی دکتری عواقب بروز هرگونه مشکل هنگام برگزاری جلسه مصاحبه بر عهده پذیرفته شده می باشد.
5- پذیرفته شدگان محترم قبل از ورود به سامانه مصاحبه علمی ملزم به عضویت در گروه های واتس آپی (جهت اخذ نوبت در جلسه مصاحبه علمی) به شرح جدول زیر می باشند.
6- جهت ورود به سامانه مصاحبه دکتری اینحا کلیک کنید.
توجه: به جز رشته گرایش های جدول زیر بقیه رشته ها مربوط به این مرکز ( مرکز تحصیلات تکمیلی) نمی باشند.

جهت دريافت راهنماي استفاده از سامانه مدد- مصاحبه علمي دوره دکتري99 اينجا کليک کنيد.
 

رديف روز تاريخ رشته گريش لينک واتس آپ

1

يکشنبه

99/7/13

آموزش از راه دور

https://chat.whatsapp.com/F27Qu0IhE9mLxW41nAEv5I

جغرافیا

روستایی

https://chat.whatsapp.com/BoDLxZA6HyHA9vtp3LIxfV

2

دوشنبه

99/07/14

آموزش از راه دور

https://chat.whatsapp.com/F27Qu0IhE9mLxW41nAEv5I

جغرافیا

روستایی

https://chat.whatsapp.com/BoDLxZA6HyHA9vtp3LIxfV

حقوق

بین الملل

https://chat.whatsapp.com/EsI2TBPqQUjD6tuiaIrBrz

آموزش زبان انگلیسی

https://chat.whatsapp.com/GEeltU02VyzKNQgBzOXzKa

مدیریت بازرگانی

بازاریابی

https://chat.whatsapp.com/CZEdTylzgZBId0H1EulX0f

مدیریت بازرگانی

رفتار و منابع

https://chat.whatsapp.com/K7DrV6el9L14VlONIGIy8Q

مدیریت بازرگانی

استراتژیک

https://chat.whatsapp.com/GGspZWQ9lsM8YzTlFVeeeO

حقوق

خصوصی

https://chat.whatsapp.com/BJkLipif16zBvoYh7DYd0U

3

سه شنبه

99/07/15

مدیریت بازرگانی

استراتژیک

https://chat.whatsapp.com/GGspZWQ9lsM8YzTlFVeeeO

مدیریت بازرگانی

بازاریابی

https://chat.whatsapp.com/CZEdTylzgZBId0H1EulX0f

مدیریت بازرگانی

رفتار و منابع

https://chat.whatsapp.com/K7DrV6el9L14VlONIGIy8Q

مدیریت ورزشی

https://chat.whatsapp.com/Gb0030AvBgSAoByZFw809A

زبان انگلیسی

https://chat.whatsapp.com/GEeltU02VyzKNQgBzOXzKa

زبان شناسی 

https://chat.whatsapp.com/G7USJmlm5rYJ6mFRLAbXIq

حقوق

خصوصی

https://chat.whatsapp.com/BJkLipif16zBvoYh7DYd0U

حقوق

بین الملل

https://chat.whatsapp.com/EsI2TBPqQUjD6tuiaIrBrz

4

چهار شنبه

99/07/16

حقوق

بین الملل

https://chat.whatsapp.com/EsI2TBPqQUjD6tuiaIrBrz

زبان شناسی 

https://chat.whatsapp.com/G7USJmlm5rYJ6mFRLAbXIq

مدیریت بازرگانی

بازاریابی

https://chat.whatsapp.com/CZEdTylzgZBId0H1EulX0f

مدیریت بازرگانی

رفتار و منابع

https://chat.whatsapp.com/K7DrV6el9L14VlONIGIy8Q

مدیریت بازرگانی

سیاستگذاری

https://chat.whatsapp.com/GGspZWQ9lsM8YzTlFVeeeO

مدیریت دولتی

رفتار

https://chat.whatsapp.com/LOJcfzdj5XM0Q0MZ1UeHzo

مدیریت دولتی

منابع

https://chat.whatsapp.com/HgF5iWMXPFCIIwyIUHFFIl

مدیریت ورزشی

https://chat.whatsapp.com/Gb0030AvBgSAoByZFw809A

5

شنبه

99/07/19

مدیریت ورزشی

https://chat.whatsapp.com/Gb0030AvBgSAoByZFw809A

مدیریت دولتی

منابع

https://chat.whatsapp.com/HgF5iWMXPFCIIwyIUHFFIl

مدیریت دولتی

رفتار

https://chat.whatsapp.com/LOJcfzdj5XM0Q0MZ1UeHzo

مدیریت بازرگانی

سیاستگذاری 

https://chat.whatsapp.com/GGspZWQ9lsM8YzTlFVeeeO

مدیریت بازرگانی

رفتار و منابع

https://chat.whatsapp.com/K7DrV6el9L14VlONIGIy8Q

مدیریت بازرگانی

بازاریابی

https://chat.whatsapp.com/CZEdTylzgZBId0H1EulX0f

زبان شناسی

https://chat.whatsapp.com/G7USJmlm5rYJ6mFRLAbXIq

6

یک شنبه

99/07/20

مدیریت ورزشی

https://chat.whatsapp.com/Gb0030AvBgSAoByZFw809A

مدیریت دولتی

منابع

https://chat.whatsapp.com/HgF5iWMXPFCIIwyIUHFFIl

مدیریت دولتی

رفتار

https://chat.whatsapp.com/LOJcfzdj5XM0Q0MZ1UeHzo

فیزیک هسته ای

https://chat.whatsapp.com/GWSmwiGK2lq7EXXsJRFYOc

علوم اقتصادی

https://chat.whatsapp.com/Fv9kKeHh0L99yAzjcaKfhP

زبان شناسی

https://chat.whatsapp.com/G7USJmlm5rYJ6mFRLAbXIq

روانشناسی

https://chat.whatsapp.com/H9thBzI7tntKSSnvb56iVo

7

دوشنبه

99/07/21

ادبیات

https://chat.whatsapp.com/FTltckVxMkPFHvy6Vn9g1C

جغرافیا

شهری

https://chat.whatsapp.com/JiO3SnfR0z39NPmHZJOqfI

روانشناسی

https://chat.whatsapp.com/H9thBzI7tntKSSnvb56iVo

علوم اقتصادی

https://chat.whatsapp.com/Fv9kKeHh0L99yAzjcaKfhP

مدیریت دولتی

رفتار

https://chat.whatsapp.com/LOJcfzdj5XM0Q0MZ1UeHzo

مدیریت دولتی

منابع

https://chat.whatsapp.com/HgF5iWMXPFCIIwyIUHFFIl

مهندسی صنایع

https://chat.whatsapp.com/BlPrNPNwWA8HbKTccWb2r6

8

سه شنبه

99/07/22

ادبیات

https://chat.whatsapp.com/FTltckVxMkPFHvy6Vn9g1C

جامعه شناسی

https://chat.whatsapp.com/GoRSoSRviCK3yJD6dD4YEd

جغرافیا

شهری

https://chat.whatsapp.com/JiO3SnfR0z39NPmHZJOqfI

روانشناسی

https://chat.whatsapp.com/H9thBzI7tntKSSnvb56iVo

علوم اقتصادی

https://chat.whatsapp.com/Fv9kKeHh0L99yAzjcaKfhP

مدیریت دولتی

منابع

https://chat.whatsapp.com/HgF5iWMXPFCIIwyIUHFFIl

9

چهارشنبه

99/07/23

ادبیات

https://chat.whatsapp.com/FTltckVxMkPFHvy6Vn9g1C

جامعه شناسی

https://chat.whatsapp.com/GoRSoSRviCK3yJD6dD4YEd


تاریخ

 
https://chat.whatsapp.com/Fn9GHzRwpcHCaF5E3uvxa0

جغرافیا

شهری

https://chat.whatsapp.com/JiO3SnfR0z39NPmHZJOqfI

روانشناسی

https://chat.whatsapp.com/H9thBzI7tntKSSnvb56iVo

ریاضی

کاربردی

https://chat.whatsapp.com/HirDk2eKJVM3ly2B82Evg7

علوم اقتصادی

https://chat.whatsapp.com/Fv9kKeHh0L99yAzjcaKfhP

فلسفه

https://chat.whatsapp.com/KcMNuXIoSyV8RaDWHmeIph

مهندسی صنایع

https://chat.whatsapp.com/BlPrNPNwWA8HbKTccWb2r6

10

پنجشنبه

99/07/24

ریاضی محض

آنالیز

https://chat.whatsapp.com/EcIyk12eMVn5PprE9SOq0c

تاریخ

https://chat.whatsapp.com/Fn9GHzRwpcHCaF5E3uvxa0

جامعه شناسی

https://chat.whatsapp.com/GoRSoSRviCK3yJD6dD4YEd

ریاضی محض

جبر

https://chat.whatsapp.com/I2fCFF4Qzin3O9D0iLtIzk

ریاضی

کاربردی

https://chat.whatsapp.com/HirDk2eKJVM3ly2B82Evg7

ریاضی

هندسه

https://chat.whatsapp.com/E5Q2CTPkxINHi8vGkhElOE

مهندسی صنایع

https://chat.whatsapp.com/BlPrNPNwWA8HbKTccWb2r6

توجه: در صورت بروز هرگونه مشکل در زمان برگزاری مصاحبه علمی ( نداشتن صدا، تصویر و .. )  اینحا کلیک کنید.
 

 
امتیاز دهی