دانشجویان جدید الورود
1398/9/18 دوشنبه
فراخوان کرسی های ترویجی
فراخوان کرسی های ترویجی

.

مرکز تحصیلات تکمیلی با همکاری معاونت فرهنگی دانشگاه آماده برگزاری کرسیهای ترویجی است. از استادان و دانشجویان دکتری تقاضا می شود با مراجعه به سایت
korsielmi.pnu.ac.ir فایل طرح نامه کرسی ترویجی را دریافت نموده و پس از تکمیل در سامانه در ثبت نام نمایند.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر