دانشجویان جدید الورود
1398/2/31 سه‌شنبه
برگزاری نشست علمی
نشست علمی تاثیر اسطوره های ایران بر ادب فارسی برگزار شد

.

<div style="text-align:justify"><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">نشست علمی &quot;تاثیر اسطوره های ایران بر ادب فارسی&quot; با سخنرانی دکتر امیر حسین ماحوزی و با حضور استادان و دانشجویان مرکز تحصیلات تکمیلی برگزار شد. در این نشست دکتر ماحوزی پس ازتبیین جایگاه آیین مهرپرستی واسطوره مهر در ایران باستان و بیان مراحل هفتگانه آیین میترائیسم به دیدگاه زرتشت در گاهان&nbsp; که سروده های خود زرتشت است، درباره مهر&nbsp; وآداب مهرپرستی پرداخت. اهمیت این آیین در ادیان دیگر ازجمله زروان، زردتشتی،مسیحیت وحتی ارتباط نزدیک آن باهندوییسم وبودیسم بررسی شدو سپس به بررسی تاثیر مستقیم وغیرمسقیم این اسطوره در ادب حماسی بویژه شاهنامه فردوسی وحماسه سرایان بعدی و در ادامه آن ادبیات عرفانی&nbsp; به طور کل و به طور خاص در آثاربزرگانی چون سهروردی،عین القضاة، سنایی، عطار، مولوی،سعدی وحافظ پرداخته شد.<br /> این تاثیرات غالبا به صورت شاخص نماد ،سمبل وآرکی تایپ در مضامین شعر عرفانی باذکر ابیات متاثر از آن باشیوایی خاصی بیان شد که ناشی از اهمیت وعمق نفوذ آ ن در فرهنگ و ضمیر ناخودآگاه جمعی ایرانیان است.<br /> درخاتمه این جلسه باپرسش وپاسخ دانشجویان واستادان حاضر و امید به استمرار این موضوع و سایر نشستهای ادبی در بازیابی و تقویت هویت ایرانی و اسلامی خاتمه یافت.<br /> رسالت گروه زبان و ادبیات فارسی و مرکز تحصیلات تکمیلی آن است که با برگزاری این قبیل نشستها ، دانشجویان را به تعمق وتفکر وحفظ میراث گرانبهای فکری و فرهنگی وادبی ترغیب نماید.</span></span></div>

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر