دانشجویان جدید الورود
1398/2/11 چهارشنبه
برگزاری نشست علمی
نشست علمی مسائل و موانع نظریه پردازی در جامعه ایران برگزار شد.

.

نشست علمی با سخنرانی جناب آقای دکتر زاهدی عضو محترم هیأت علمی گروه جامعه شناسی با عنوان: " مسائل و موانع نظریه پردازی در جامعه ایران" برگزار شد.
دکتر زاهدی استاد تمام دانشگاه پیام نور، نظریه را یک گزارش یا مجموعه گزارهایی درباره جهان هستی معرفی کردند که در ورای آن چیزی است که میتوان دید. این مفهوم دارای سه ویژگی: 1- وابسته نبودن به عنصر زمان 2- ماورای واقعیت علمی بودن 3- بهره مندی از عنصر انتزاع است. منابع نظریه پردازی در جامعه شناسی شامل: 1- پژوهش های تجربی 2- روش آگزماتیک کردن (روش منطقی برای استنتاج گزاره جدید از گزاره های معقول قبلی) و 3- روش قریحه و استعداد نخبگان می‌باشد. در میان این 3، سهم قریحه و استعداد نخبگان بیش از بقیه بوده است. مهمترین عوامل موثر برای بروز نظریه های مبتنی بر قریحه و استعداد نخبگان« فضای فکری و فلسفی» ، « فضای نهادی مانند دانشگاه ها» و « فضای سنت نقادی» است.
ایشان با تاکید بر سنت نقادی بر سه حیطه « تفکر، تعقل و تجلیل گرایی نقادی» تاکید داشتند. که برای توسعه نظریه پردازی در جامعه شناسی باید به این موارد تأکید و توجه داشت.

 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر