دانشجویان جدید الورود
1399/5/25 شنبه
مرجع پژوهش مرکز تحصیلات تکمیلی
فایل الکترونیک کتاب مرجع پژوهش مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور- ویراست هفدهم

.

به اطلاع همکاران محترم دانشگاه پیام نور می رساند مرجع پژوهش مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور به پیوست می باشد. لذا هرگونه نظرات اصلاحی همکاران دانشگاه پیام نور در این مرحله و قبل از تایید نهایی شدن آن مزید امتنان خواهد بود.
پست الکترونیک جهت ارائه نظرات همکاران محترم دانشگاه پیام نور:  ghasemione@yahoo.com

فایل الکترونیک مرجع پژوهش مرکز تحصیلات تکمیلی ویراست هفدهم - بروز رسانی 25/05/99 

لینک های آموزشی پزوهش به زبان ساده :


 

شماره عنوان لینک دسترسی
قسمت اول معرفی کتاب مرجع پژوهش
 
https://www.aparat.com/v/jX76A
قسمت دوم معرفی محتوای کتاب مرجع پژوهش
 
https://www.aparat.com/v/Axwld
قسمت سوم انتخاب عنوان پژوهش
 
https://www.aparat.com/v/vNIeU
قسمت چهارم پروپوزال نویسی
 
https://www.aparat.com/v/rdUYN
قسمت پنجم استدلال در پروپوزال نویسی و پژوهش
 
https://www.aparat.com/v/HJAQe
قسمت ششم اجرای پژوهش پس از تصویب پروپوزال
 
https://www.aparat.com/v/kX2lH
قسمت هفتم نگارش پایان نامه و رساله بر اساس ۵ فصل
 
https://www.aparat.com/v/9FOp3
قسمت هشتم دفاع از پایان نامه و رساله
 
https://www.aparat.com/v/vpZP0
قسمت نهم استخراج مقاله از پایان نامه و رساله
 
https://www.aparat.com/v/xlHLz
قسمت دهم استخراج مقاله برای همایش و استخراج کتاب از پایان نامه و رساله https://www.aparat.com/v/BwFJq
قسمت یازدهم جستجو در پژوهش
 
https://www.aparat.com/v/MdinG

قسمت دوازدهم

 
انتخاب روش پژوهش https://www.aparat.com/v/36t4P
قسمت سیزدهم
 
مبانی انتخاب جامعه و نمونه در پژوهش https://www.aparat.com/v/YZewn
قسمت چهاردهم جمع آوری داده و اطلاعات در پژوهش
 
https://www.aparat.com/v/fN84j
قسمت پانزدهم تحلیل داده ها در پژوهش
 
https://www.aparat.com/v/7bQq1
قسمت شانزدهم بحث و نتیجه گیری در پژوهش
 
https://www.aparat.com/v/0M9aD
قسمت هفدهم انتخاب مسیر اجرای پژوهش https://www.aparat.com/v/mM38n
قسمت هجدهم روش پژوهش آزمایشی https://www.aparat.com/v/pnteF
قسمت نوزدهم  پژوهش پیمایشی https://www.aparat.com/v/R1FdV
قسمت بیستم  روش پژوهش گراندد تئوری https://www.aparat.com/v/nXhPC
قسمت بیست و یکم  روش تحلیل محتوا https://www.aparat.com/v/lvZ64
قسمت بیست و دوم  پژوهش تاریخی https://www.aparat.com/v/Q8kMC
قسمت بیست و سوم  پژوهش در مطالعات استراتژیک https://www.aparat.com/v/dG96E
قسمت بیست و چهارم  روش پژوهش تحلیل گفتمان https://www.aparat.com/v/Jlapu
قسمت بیست و پنج  روش پژوهش ترکیبی یا آمیخته https://www.aparat.com/v/j1tlA
قسمت بیست و ششم  روش پژوهش تطبیقی https://www.aparat.com/v/XkHxl
قسمت بیست و هفتم  روش مطالعات انتقادی با تاکید بر نقد کتاب https://www.aparat.com/v/rGKzh




 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر