دانشجویان جدید الورود
1397/8/27 یکشنبه
کد اخلاق
دریافت (کد اخلاق) برای رساله های و طرح های پژوهشی با موضوعات انسانی و حیوانی

.

مطابق آیین‌نامه کمیته اخلاق زیستی دانشگاه پیام نور کلیه دانشجویان  بخصوص دانشجویان روانشناسی که رساله یا طرح پژوهشی آنها دارای موضوعات انسانی و حیوانی هستند و مقالات مستخرج از قرار است در مجلات علوم پزشکی به چاپ برسند پس از تأیید گروة تخصصی و شورای پژوهشی مرکز، مصوبه کمیته اخلاق زیستی(کد اخلاق) را اخذ نمایند به اطلاع می رساند فرم تکمیل شده رضایت نامه آگاهانه پژوهش به همراه پروپزال پس از تایید شورای پژوهشی جهت طرح در کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه به آدرس ایمیل:office@pnu.ac. ir  re_researeh_ دفتر تحقیقات، خدمات پژوهشی و فناوری ارسال و جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره 02122485216 تماس حاصل نمایید.


کلیة اعضای محترم علمی و دانشجویان جهت مشاهد مصوبات کمیته اخلاق در پژوهش مربوط به اخذ کد اخلاق، به سامانه ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به آدرسethics.research.ac.ir  مراجعه نمایند و سپس از طریق کمیته اخلاق تابعه   ←  کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاهی ←  کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه پیام نور  ←   مشخصات کمیته ←  مصوبات،  کد اخلاق مربوط به رساله یا طرح پژوهشی خودر به صورت فارسی و انگلیسی مشاهده و دریافت نماید.

 
فرم‌رضایت و آیین‌نامه کمیته اخلاق زیستی دانشگاه  پیام نور در پروتال مرکز در قسمت پژوهش –  فرم ها قابل دسترسی
می باشد.


 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر