آموزش
1397/8/19 شنبه
شرایط آزمون جامع
شرایط شرکت در آزمون جامع

.

   
دانشجویان متقاضی شرکت در آزمون جامع باید دارای شرایط زیر باشند:

1-     گذراندن تمامی واحدهای آموزشی ( طبق سرفصل ارائه دروس)

تبصره: در صورتی که دانشجو با صلاحدید گروه آموزشی ملزم به گذراندن دروس پیش نیاز، جبرانی و یا اضافی  بوده است باید کلیه واحد ها را گذرانده باشد.

2-     نمره قبولی دروس دوره دکتری حداقل 14 و معدل کل دانشجو جهت شرکت در آزمون جامع باید حداقل 16 باشد.

3-     داشتن نمره زبان قابل قبول مرکز تحصیلات تکمیلی.

4-     کامل بودن پرونده دانشجویی ( رفع کلیه نواقص موجود در پرونده)

5-     نداشتن هیچ گونه بدهی مالی

6-     در صورت دارا بودن شرایط فوق الذکر دانشجو ملزم به ارائه درخواست کتبی شرکت در آزمون جامع می باشد.( آموزش- فرم های آموزشی- تقاضای شرکت در آزمون جامع)

 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر