پژوهشی
1399/4/9 دوشنبهسری فیلم های آموزشی پژوهش به زبان ساده- بروز رسانی 09-04-99
پژوهش به زبان ساده
سری فیلم های آموزشی پژوهش به زبان ساده- بروز رسانی 09-04-99

.

به اطلاع همکاران محترم دانشگاه پیام نور می رساند سری فیلم های آموزشی پژوهش به زبان ساده بر گرفته از کتاب الکترونیک " مرجع پژوهش" تالیف قاسمی و همکاران، جهت درک بهتر دانشجویان و علاقه مندان به پژوهش با اجرا و تدوین آقای دکتر حمید قاسمی ریاست مرکز تحصیلات تکمیلی و دانشیار  دانشگاه پیام نور ارائه می شود.
از شما تقاضا می شود جهت بهینه سازی و تکمیل متن کتاب مرجع پژوهش نظرات کارشناسانه خود را به آدرس پست الکترونیک : 
ghasemione@yahoo.com ارسال نمایید.
پیشاپیش از توجه شما سپاسگزاریم.

لینک های آموزشی پزوهش به زبان ساده :

 
شماره عنوان لینک دسترسی
قسمت اول معرفی کتاب مرجع پژوهش https://www.aparat.com/v/jX76A
قسمت دوم معرفی محتوای کتاب مرجع پژوهش https://www.aparat.com/v/Axwld
قسمت سوم انتخاب عنوان پژوهش https://www.aparat.com/v/vNIeU
قسمت چهارم پروپوزال نویسی https://www.aparat.com/v/rdUYN
قسمت پنجم استدلال در پروپوزال نویسی و پژوهش https://www.aparat.com/v/HJAQe
قسمت ششم اجرای پژوهش پس از تصویب پروپوزال https://www.aparat.com/v/kX2lH
قسمت هفتم نگارش پایان نامه و رساله بر اساس ۵ فصل https://www.aparat.com/v/9FOp3
قسمت هشتم دفاع از پایان نامه و رساله https://www.aparat.com/v/vpZP0
قسمت نهم استخراج مقاله از پایان نامه و رساله https://www.aparat.com/v/xlHLz
قسمت دهم استخراج مقاله برای همایش و استخراج کتاب از پایان نامه و رساله https://www.aparat.com/v/BwFJq
قسمت یازدهم جستجو در پژوهش https://www.aparat.com/v/MdinG
قسمت دوازدهم انتخاب روش پژوهش https://www.aparat.com/v/36t4P
قسمت سیزدهم مبانی انتخاب جامعه و نمونه در پژوهش https://www.aparat.com/v/YZewn
قسمت چهاردهم جمع آوری داده و اطلاعات در پژوهش https://www.aparat.com/v/fN84j
قسمت پانزدهم تحلیل داده ها در پژوهش https://www.aparat.com/v/7bQq1
قسمت شانزدهم بحث و نتیجه گیری در پژوهش https://www.aparat.com/v/0M9aD
قسمت هفدهم انتخاب مسیر اجرای پژوهش https://www.aparat.com/v/mM38n
قسمت هجدهم  روش پژوهش آزمایشی https://www.aparat.com/v/pnteF
قسمت نوزدهم  پژوهش پیمایشی https://www.aparat.com/v/R1FdV
قسمت بیستم  روش پژوهش گراندد تئوری https://www.aparat.com/v/nXhPC
قسمت بیست و یکم  روش تحلیل محتوا https://www.aparat.com/v/lvZ64
قسمت بیست و دوم  پژوهش تاریخی https://www.aparat.com/v/Q8kMC
قسمت بیست و سوم  پژوهش در مطالعات استراتژیک https://www.aparat.com/v/dG96E
قسمت بیست و چهارم  روش پژوهش تحلیل گفتمان https://www.aparat.com/v/Jlapu
قسمت بیست و پنج روش پژوهش ترکیبی یا آمیخته https://www.aparat.com/v/j1tlA
قسمت بیست و ششم  روش پژوهش تطبیقی https://www.aparat.com/v/XkHxl
قسمت بیست و هفتم  روش مطالعات انتقادی با تاکید بر نقد کتاب https://www.aparat.com/v/rGKzh
قسمت بیست و هشتم  تصمیم گیری چند معیاره، AHP/ANP https://www.aparat.com/v/ozLOx
قسمت بیست و نهم  قوم نگاری https://www.aparat.com/v/lrAk6
قسمت سی ام  پدیدارشناختی https://www.aparat.com/v/QXhSN
قسمت سی و یکم  نشانه شناسی https://www.aparat.com/v/bF9GE
قسمت سی و دوم  سوسیومتری یا گروه سنجی https://www.aparat.com/v/wFgDf
قسمت سی و سوم  نحوه تشخیص نشریات معتبر https://www.aparat.com/v/oO2Ha
قسمت سی و چهارم  روش پژوهش دلفی https://www.aparat.com/v/s60nG
قسمت سی و پنجم  روش گروه متمرکز https://www.aparat.com/v/hGtDU
قسمت سی ششم  روش گروه اسمی https://www.aparat.com/v/qs7TH
قسمت سی و هفتم  روش پژوهش فراتحلیل https://www.aparat.com/v/NDxWE
قسمت سی و هشتم  روش پژوهش فراترکیب https://www.aparat.com/v/qpCHT
قسمت سی و نهم  روش پژوهش اقدام پژوهی و درس پژوهی https://www.aparat.com/v/xtfH1
قسمت چهلم  پژوهش در عملیات https://www.aparat.com/v/esNGA
قسمت چهل و یکم  داده کاوی https://www.aparat.com/v/5m4Vg
قسمت چهل و دوم  تحلیل تماتیک یا تحلیل مضمون https://www.aparat.com/v/8aLRw
قسمت چهل و سوم   روش پژوهش دیالکتیک https://www.aparat.com/v/s8akv
قسمت چهل و چهارم  روش پژوهش دیالکتیک https://www.aparat.com/v/s8akv
قسمت چهل و پنجم  روش پژوهش تبارشناسی https://www.aparat.com/v/g5Wj7
قسمت چهل و ششم  مطالعه موردی https://www.aparat.com/v/QYAjJ
قسمت چهل و هفتم  روش پژوهش واسازی https://www.aparat.com/v/IOsZ9
قسمت چهل و هشتم  روش پژوهش فمنیسم https://www.aparat.com/v/neLwx
قسمت چهل و نهم  روش پژوهش کیوQ https://www.aparat.com/v/dfhBV
قسمت پنجاه ام  ژانر شناسی https://www.aparat.com/v/tAm39

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر