اطلاعیه ها
1398/11/17 پنجشنبه
اطلاعیه وام بنیاد علوی
تاریخ تکمیـل وارائه فـرم وام بنیاد علوی از تاریخ 98/11/17 آغاز گردید

.

به اطلاع کلیه دانشجــویان محترم مرکز می رساند که تاریخ تکمیـل وارائه فـرم وام بنیاد علوی  از تاریخ 17/11/98 آغاز گردید.

ﻣﺪارك ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
1- ﻓﺮم ﺗﻘﺎﺿﺎي وام ﻃﺒﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ
2- اﺻﻞ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺻﻔﺤﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
3- اﺻﻞ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺸﺖ و روي ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ
4- ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ
اﻟﺰاﻣﺎً ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺠﺎرت و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮد
5- ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﻨﺪ ازدواج - ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت زوﺟﯿﻦ(اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﻣﺘﺄﻫﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ)
6- سند تعهد محضری که می بایست در دفتر اسناد رسمی تکمیل گردد.
ﺿﺎﻣﻦ:
1- ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺻﻔﺤﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
2- ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺸﺖ و روي ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ
3- ﺗﺼﻮﯾﺮ آﺧﺮﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﮔﺎرﮔﺰﯾﻨﯽ
4-ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﯿﺶ ﺣﻘﻮﻗﯽ

 
فايل هاي مربوطه :
نمونه سند تعهد محضري- بنياد علوي 3981.PDF132.409 KB
فرم بنيادعلوي.pdf124.415 KB

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر