اطلاعیه ها
1398/10/11 چهارشنبه
جلسات
جلسات دفاع در حال برگزاری

.

 

 

عنوان رساله

نام و نام خانوادگی دانشجو

رشته تحصیلی

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

روز

تاریخ

ساعت

بهینه سازی استوار برای یک مساله زمانبندی کامیون ها در انبار متقاطع چند دربی با درنظر گرفتن عوامل انسانی و زوال پذیری کارها سیدایمان سیدی مهندسی صنایع خانم دکتر مریم حامدی آقای دکتر رضا توکلی مقدم دکتر رامین صادقیان/ دکتر امیرسامان خیرخواه/ دکتر فرناز برزین پور چهارشنبه 98/10/18 14:00

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر