1398/7/28 یکشنبه
  1. دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه ها که به تازگی فارغ التحصیل شده اند و در جست و جوی کار متناسب و با رشته ی تحصیلی و کسب مهارت های کاربردی هستند و نیاز دارند تا جهت ورود به دنیای کسب و کاربا مدیران صنعت درارتباط باشند.
  2.  مدیران و رهبران سازمان ها که نیازمند بروزکردن دانش تخصصی خود و آموختن تاکتیک ها و تکنیک های جدید مدیریتی و همچنین تغییر نگرش هستند.
  3. کارآفرینان و خالقان استارت آپ ها که خواهان موفقیت در کسب و کار و افزایش توان رقابتی در مقایسه با سایر کسب و کارها هستند.
  4. کارکنان دستگاه های دولتی و بنگاه های کسب و کار خصوصی که تمایل به ارتقاء شغلی و افزایش مهارت های فنی و رفتاری در محیط کار دارند تا در محیط کار خود فرد موفقی باشند.
  5. افرادی که بنا بر ضرورت قصد مهاجرت به سایر کشورها را دارند و نیازمندِ یادگیری مهارت و دوره های کاربردی جهت ورود به دنیای کسب و کار و صنعت در کشور دیگری را  دارند.