1398/7/28 یکشنبه
مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نوردر سال تحصیلی 86-85 جهت تحقق بخشیدن به اهداف آموزشی بالاخص،  گسترش آموزش برای همه،همه وقت و همه جا، توسعه عدالت آموزشی،  دسترسی افراد مستعد کشور به دوره های تحصیلات تکمیلی، توانمند سازی قشر تحصیلکرده جامعه،‌ تربیت اساتید متعهد و متخصص آتی تاسیس گردیدهم اکنون تعداد 35رشته/گرایش در3حوزه علوم انسانی،علوم پایه و فنی -مهندسی در این مرکز دایر است. این مرکز علاوه بربهره مندی از اساتید و دانشیاران برجسته دانشگاه  پیام نورازهمکاری اساتید دانشگاه تهران، شریف، علامه طباطبایی، شهید بهشتی و سایر دانشگاهها در جهت هدایت دوره های تحصیلات تکمیلی بهره مند است.
در پایان سال 1397، بنا بر نیازی که دانش جویان و دانش آموختگان دانشگاه ها به آموزش مهارت و دوره های کاربردی جهت ورود به دنیای کسب و کار داشتند و هم چنین نیاز مدیران صنعت کشور جهت ارتقای دانش و مهارت های جدید و به روز مدیریتی، خانه ی    DBAو MBA  مرکز دکتری پیام نور شکل گرفت.