1397/9/6 سه‌شنبه
رشته اقتصاد

رشته آموزش از راه دور

 

دکتر محمد رضا سرمدی

*مرتبه علمی: استاد دانشگاه پیام نور

*رشته: برنامه ریزی آموزش از راه دور
* رزومه فارسی  | English

 

 


رشته آموزش زبان انگلیسی

رشته تاریخ
رشته جامعه شناسی

 

دکتر محمد جواد زاهدی

*مرتبه علمی: استاد دانشگاه پیام نور

*رشته: جامعه شناسی

* رزومه فارسی  | English

رشته جغرافیا

دکتر شاه بختی رستمی

*مرتبه علمی: دانشیار دانشگاه پیام نور

*رشته: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
* رزومه فارسی  | English

 

دکتر مصطفی طالشی

*مرتبه علمی: دانشیار دانشگاه پیام نور

*رشته: علوم جغرافیایی گرایش برنامه ریزی روستایی

* رزومه فارسی  | English

دکتر قدیر فیروزنیا

*مرتبه علمی: دانشیار دانشگاه پیام نور

*رشته: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

* رزومه فارسی  | English

 

 

 
رشته حقوق


رشته روان شناسی

دکتر مهناز علی اکبری دهکردی

*مرتبه علمی: استاد دانشگاه پیام نور

*رشته: روانشناسی

 * رزومه فارسی  | English

 

دکتر مجید صفاری نیا

*مرتبه علمی: استاد دانشگاه پیام نور

*رشته: روانشناسی اجتماعی

* رزومه فارسی  | English

دکتر حسین زارع

*مرتبه علمی: استاد دانشگاه پیام نور

*رشته: روانشناسی تربیتی گرایش شناختی

* رزومه فارسی  | English

 

 

 

رشته ریاضی

 

دکتر عقیله حیدری

*مرتبه علمی: استاد دانشگاه پیام نور

*رشته: ریاضی کاربردی- کنترل و بهینه سازی
* رزومه فارسی  | English

دکتر خدیجه احمدی آملی

*مرتبه علمی: دانشیار دانشگاه پیام نور

*رشته: ریاضی محض گرایش جبر جابجایی و همولوژی
* رزومه فارسی  | English

دکتر محمد حميدي
*مرتبه علمی: دانشيار دانشگاه پیام نور
*رشته: ریاضی -جبر و ابر جبر هاي فازي و منطقي
* رزومه فارسی  | English

 


رشته زبان شناسی

دکتر بهمن زندی

*مرتبه علمی: استاد دانشگاه پیام نور

*رشته: زبانشناسی

* رزومه فارسی  | English
 

دکتر آرزو نجفیان

*مرتبه علمی: دانشیار دانشگاه پیام نور

*رشته: زبانشناسی

* رزومه فارسی  | English

دکتر علی رضا قلی فامیان

*مرتبه علمی: دانشیار دانشگاه پیام نور

*رشته: زبانشناسی

* رزومه فارسی  | English

 

 

 
 


رشته زبان و ادبیات فارسی

دکتر فاطمه کوپا

*مرتبه علمی: استاد دانشگاه پیام نور

*رشته: زبان و ادبیات فارسی

* رزومه فارسی  | English
 

دکتر علی محمد پشت دار

*مرتبه علمی: دانشیار دانشگاه پیام نور

*رشته: زبان و ادبیات فارسی

* رزومه فارسی  | English

 دکتر فرهاد درودگریان

*مرتبه علمی: دانشیار دانشگاه پیام نور

*رشته: زبان و ادبیات فارسی

* رزومه فارسی  | English

 

 


 

رشته شیمی


رشته فیزیک هسته ای
رشته کلام و فلسفه دین
رشته مدرسی و معارف اسلامی
رشته مدیریت بازرگانی

دکتر میرزا حسن حسینی

*مرتبه علمی: استاد دانشگاه پیام نور

*رشته: مدیریت بازرگانی

* رزومه فارسی  | English
 

دکتر علی قربانی

*مرتبه علمی: استادیار دانشگاه پیام نور

*رشته: مدیریت بازرگانی

* رزومه فارسی  | English


دکتر محمد تقی امینی

*مرتبه علمی: استاد دانشگاه پیام نور

*رشته: مدیریت بازرگانی
* رزومه فارسی  | English

رشته مدیریت دولتی

 

دکتر محمد علی سرلک

*مرتبه علمی: استاد دانشگاه پیام نور

*رشته: مدیریت دولتی (رفتار سازمانی)
* رزومه فارسی  | English

 

  دکتر رضا رسولی

*مرتبه علمی: استاد دانشگاه پیام نور

*رشته: مدیریت دولتی و علم سیاست
* رزومه فارسی  | English 


  
رشته مدیریت ورزشی 

دکتر ابوالفضل فراهانی

*مرتبه علمی: استاد دانشگاه پیام نور

*رشته: مدیریت ورزشی

* رزومه فارسی  | English

دکتر حمید قاسمی

*مرتبه علمی: دانشیار دانشگاه پیام نور

*رشته: مدیریت ورزشی/ مدیریت رسانه

* رزومه فارسی  |English