1397/8/30 چهارشنبه

ویژگیهای نشریه و مقالات دانشجو جهت اخذ مجوز دفاع و نمره دستاوردهای پژوهشی

1- نشریه علمی- پژوهشی مورد تأیید وزارتین یا ISI موجود در لیست JCR وزارت علوم تحقیقات و فناوری
در زیر آدرس صفحه مربوط به اعتبار نشریات آورده شده است:
نشریات مورد تائید وزارت علوم تحقیقات و فناوری                                                 https://rppc.msrt.ir/fa/download
نشریات مورد تائید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی                                         http://journals.research.ac.ir
نشریات مورد تائید حوزه علمیه            http://pazhuhesh.ir/index.aspx?siteid=16&pageid=17547&pro=nobak
2- در مقاله دانشجو یا استاد راهنما نفر اول باشد.
3- نویسنده مسئول یا عهده¬دار مکاتبات می¬تواند استاد راهنما یا دانشجو بنا بر نظر استاد راهنما باشد.
(در مواردی که دو استاد راهنمای همکار وجود دارد، تصمیم در خصوص نویسنده مسئول یا عهده¬دار مکاتبات با توافق استادان راهنما صورت می¬پذیرد.)
4- در مقاله مستخرج از رساله که به عنوان مجوز دفاع استفاده می‌شود، نباید نام دیگری غیر از دانشجو، استادان راهنما و مشاور درج شود.
(در خصوص مقالاتی که جهت 2 نمره دستاوردهای پژوهشی مورد استفاده قرار می‌گیرد، اگر نام فرد یا افرادی که در افزایش کیفیت رساله نقش داشته‌اند، درج شود با تأیید استاد راهنما قابل قبول می‌باشند)
5- دانشجو و استاد راهنما مکلف است قبل از ارسال مقاله به نشریه از اعتبار و نمایه نشریه مورد نظر اطمینان حاصل نماید.
6- لزوم آدرس دهی صحیح مقاله به شرح زیر (به طور مثال):
• فارسی: .....گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، ص.پ. 4697-19395، تهران، ایران.
• انگلیسی:
…..Department of Management, Payame Noor University (PNU), P.O. Box 19395-4697,
 Tehran, Iran.
• درج واژه شهر تهران، صندوق پستی و مخفف PNU در صورت عدم قرار گرفتن در شیوه نامه نگارش مقاله نشریه الزامی نیست.