1397/8/19 شنبه

فرم های پژوهشی

../Picture/ShowPicture.aspx?ID=211c2de6-9daf-44e0-b2f0-627ffa50d263

../Picture/ShowPicture.aspx?ID=79718643-0813-4fcd-a1d6-d9b34fd91398

فرم شماره 1- گواهی اعلام کفایت و تایید رساله دکتری

../Picture/ShowPicture.aspx?ID=211c2de6-9daf-44e0-b2f0-627ffa50d263

../Picture/ShowPicture.aspx?ID=79718643-0813-4fcd-a1d6-d9b34fd91398

فرم شماره 2- فرم گواهی تایید مقالات مستخرج از رساله دکتری جهت اخذ مجوز دفاع

../Picture/ShowPicture.aspx?ID=211c2de6-9daf-44e0-b2f0-627ffa50d263

../Picture/ShowPicture.aspx?ID=79718643-0813-4fcd-a1d6-d9b34fd91398

فرم شماره 3- فرم گواهی تایید مقالات مستخرج از رساله دکتری جهت اخذ 2 نمره دستاورد پژوهشی

../Picture/ShowPicture.aspx?ID=211c2de6-9daf-44e0-b2f0-627ffa50d263

../Picture/ShowPicture.aspx?ID=79718643-0813-4fcd-a1d6-d9b34fd91398

فرم شماره 4- مجوز انجام طرح پژوهشی اعضای هیات علمی

../Picture/ShowPicture.aspx?ID=211c2de6-9daf-44e0-b2f0-627ffa50d263

../Picture/ShowPicture.aspx?ID=79718643-0813-4fcd-a1d6-d9b34fd91398

فرم شماره 5- پیشنهاد طرح پژوهشی در قالب اعتبار ویژه گرانت

../Picture/ShowPicture.aspx?ID=211c2de6-9daf-44e0-b2f0-627ffa50d263

../Picture/ShowPicture.aspx?ID=79718643-0813-4fcd-a1d6-d9b34fd91398

فرم شماره 6- فرم درخواست پاداش برای مقاله های چاپ شده در نشریات مورد تایید و مجموعه مقالات همایش

../Picture/ShowPicture.aspx?ID=211c2de6-9daf-44e0-b2f0-627ffa50d263

../Picture/ShowPicture.aspx?ID=79718643-0813-4fcd-a1d6-d9b34fd91398

فرم شماره 7- درخواست پاداش برای ثبت اختراع

../Picture/ShowPicture.aspx?ID=211c2de6-9daf-44e0-b2f0-627ffa50d263

../Picture/ShowPicture.aspx?ID=79718643-0813-4fcd-a1d6-d9b34fd91398

فرم شماره 8-درخواست برگزاری کارگاه علمی

../Picture/ShowPicture.aspx?ID=211c2de6-9daf-44e0-b2f0-627ffa50d263

../Picture/ShowPicture.aspx?ID=79718643-0813-4fcd-a1d6-d9b34fd91398

فرم شماره 9-درخواست برگزاری همایش علمی

../Picture/ShowPicture.aspx?ID=211c2de6-9daf-44e0-b2f0-627ffa50d263

../Picture/ShowPicture.aspx?ID=79718643-0813-4fcd-a1d6-d9b34fd91398

فرم شماره 10- فرم پیشنهاد طرح پژوهشی در محورهای اولویت دار نیازهای تحقیقاتی دانشگاه ( حمایت های عمودی)

../Picture/ShowPicture.aspx?ID=211c2de6-9daf-44e0-b2f0-627ffa50d263

../Picture/ShowPicture.aspx?ID=79718643-0813-4fcd-a1d6-d9b34fd91398

فرم شماره 11- فرم پیشنهاد طرح پژوهشی در حوزه فناوریهای پیشرفته ( حمایت های عمودی)

../Picture/ShowPicture.aspx?ID=211c2de6-9daf-44e0-b2f0-627ffa50d263

../Picture/ShowPicture.aspx?ID=79718643-0813-4fcd-a1d6-d9b34fd91398

فرم شماره 12- پیشنهاد طرح پژوهشی در قالب نیازهای محلی

../Picture/ShowPicture.aspx?ID=211c2de6-9daf-44e0-b2f0-627ffa50d263

../Picture/ShowPicture.aspx?ID=79718643-0813-4fcd-a1d6-d9b34fd91398

فرم شماره 13- فرم درخواست شرکت در همایش های علمی بین المللی خارج از کشور

../Picture/ShowPicture.aspx?ID=211c2de6-9daf-44e0-b2f0-627ffa50d263

../Picture/ShowPicture.aspx?ID=79718643-0813-4fcd-a1d6-d9b34fd91398

فرم شماره 14- فرم نظارت طرح پژوهشی در قالب اعتبار گرانت

../Picture/ShowPicture.aspx?ID=211c2de6-9daf-44e0-b2f0-627ffa50d263

../Picture/ShowPicture.aspx?ID=79718643-0813-4fcd-a1d6-d9b34fd91398

فرم شماره 15- فرم ارزیابی طرح پژوهشی در قالب نیازهای محلی استان

../Picture/ShowPicture.aspx?ID=211c2de6-9daf-44e0-b2f0-627ffa50d263

../Picture/ShowPicture.aspx?ID=79718643-0813-4fcd-a1d6-d9b34fd91398

فرم شماره 16- فرم نظارت طرح پژوهشی در قالب نیازهای محلی استان

../Picture/ShowPicture.aspx?ID=211c2de6-9daf-44e0-b2f0-627ffa50d263

../Picture/ShowPicture.aspx?ID=79718643-0813-4fcd-a1d6-d9b34fd91398

فرم شماره 17- ارزیابی کتاب فرادرسی تالیفی

 ../Picture/ShowPicture.aspx?ID=211c2de6-9daf-44e0-b2f0-627ffa50d263

../Picture/ShowPicture.aspx?ID=79718643-0813-4fcd-a1d6-d9b34fd91398

فرم شماره 18- ارزیابی کتاب فرادرسی ترجمه

../Picture/ShowPicture.aspx?ID=79718643-0813-4fcd-a1d6-d9b34fd91398

فرم شماره 19- رضایت نامه آگاهانه پژوهش

../Picture/ShowPicture.aspx?ID=79718643-0813-4fcd-a1d6-d9b34fd91398 فرم شماره 20- گزاره برگ

فرم شماره 21- گزارش کارآمدی پژوهشی دانشجویان دکتری

فرم شماره 22- گزارش کارآمدی رساله های دانشجویان دکتری

فرم شماره 23-  گزارش کارآمدی رساله های دانشجویان دکتری- مربوط به استاد راهنما