1397/8/19 شنبه

فرم های آموزشی

../Picture/ShowPicture.aspx?ID=211c2de6-9daf-44e0-b2f0-627ffa50d263

../Picture/ShowPicture.aspx?ID=79718643-0813-4fcd-a1d6-d9b34fd91398

فرم شماره 1- گزارش وضعیت تحصیلی

../Picture/ShowPicture.aspx?ID=211c2de6-9daf-44e0-b2f0-627ffa50d263

../Picture/ShowPicture.aspx?ID=79718643-0813-4fcd-a1d6-d9b34fd91398

فرم شماره 2- تقاضانامه جهت شرکت در آزمون جامع

../Picture/ShowPicture.aspx?ID=211c2de6-9daf-44e0-b2f0-627ffa50d263

../Picture/ShowPicture.aspx?ID=79718643-0813-4fcd-a1d6-d9b34fd91398

فرم شماره 3- درخواست استاد راهنما برای رساله دکتری

../Picture/ShowPicture.aspx?ID=211c2de6-9daf-44e0-b2f0-627ffa50d263

../Picture/ShowPicture.aspx?ID=79718643-0813-4fcd-a1d6-d9b34fd91398

فرم شماره 4- پیشنهاد رساله دکتری ( پروپزال)

../Picture/ShowPicture.aspx?ID=211c2de6-9daf-44e0-b2f0-627ffa50d263

../Picture/ShowPicture.aspx?ID=79718643-0813-4fcd-a1d6-d9b34fd91398

فرم شماره 5- گزارش فعالیت رساله دکتری ( گزارش 3 ماهه)

../Picture/ShowPicture.aspx?ID=211c2de6-9daf-44e0-b2f0-627ffa50d263

../Picture/ShowPicture.aspx?ID=79718643-0813-4fcd-a1d6-d9b34fd91398

فرم شماره 6- فرم مربوط به دانشجویان متقاضی استفاده از فرصت کوتاه مطالعاتی

../Picture/ShowPicture.aspx?ID=211c2de6-9daf-44e0-b2f0-627ffa50d263

../Picture/ShowPicture.aspx?ID=79718643-0813-4fcd-a1d6-d9b34fd91398

فرم شماره 7- تقاضای افزایش سنوات تحصیلی

../Picture/ShowPicture.aspx?ID=211c2de6-9daf-44e0-b2f0-627ffa50d263

فرم شماره 8-شیوه نامه تهیه و تدوین رساله دکتری

../Picture/ShowPicture.aspx?ID=211c2de6-9daf-44e0-b2f0-627ffa50d263../Picture/ShowPicture.aspx?ID=211c2de6-9daf-44e0-b2f0-627ffa50d263 فرم شماره 8-شیوه نامه تهیه و تدوین رساله دکتریفرم شماره 8-شیوه نامه تهیه و تدوین رساله دکتریفرم شماره 8-شیوه نامه تهیه و تدوین رساله دکتریفرم شماره 9- فرم شرکت در یک جلسه دفاع
فرم شماره10 - فرم تسویه حساب