1397/9/18 یکشنبه

لیست شماره تلفن های داخلی مرکز تحصیلات تکمیلی ( دکتری)

جهت برقراری  ارتباط مستقیم  پیش شماره 24508 را به ابتدای شماره داخلی اضافه نمایید.

حوزه ریاست

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

شماره داخلی

1

ریاست

آقای دکتر قاسمی

100

2

معاونت

خانم دکتر نجفیان

105

3

مسئول دفتر

آقاي رجبي

101

4

روابط عمومی

آقای یوسفوند

113

5

سایت (رایانه)

خانم‌ پیراینده

112

6

دبیرخانه ریاست

آقای جوادی

103

7

آبدارخانه ریاست

آقای سجاسی

104

8

فکس دفتر ریاست

ــــ

22808494

مدیریت فرهنگی

9

مدیر فرهنگی و اجرایی

آقای دکتر اوسطی

219

10

نظارت و ارزشیابی و مسئول آموزشهای آزاد

خانم عنبری

110

11

کارشناس MBA-DBA

خانم پور خداداد

130

امور مالی

12

مدیر مالی

آقای عین‌آبادی

106

13

حسابداری و مالی دانشجویی

آقای رضا

108

اموراداری

14

اموراداری/ کارپردازی

آقای خاشع

109

15

انتشارات دانشجویی

--

400

16

نقلیه

آقایان حسینی ـ گلی

304

17

نگهبانی درب اصلی

آقای یارمحمدی

301 ـ 401

18

آبدارخانه اساتید

آقای عباسپور

302

حوزه آموزش

19

مسئول آموزش

خانم مسجدجامعي

300

20

کارشناس آموزش

خانم چمنی

200

21

کارشناس آموزش

خانم مستوفی

201

22

کارشناس آموزش

خانم کریمی

202

23

کارشناس آموزش

خانم قنبری

203

24

کارشناس آموزش

خانم آرزومندی

205

25

کارشناس آموزش/ کاربر ارشد گلستان

خانم قریشی

210

26

کارشناس آموزش

خانم اکبرزاده

218

27

کارشناس آموزش

آقای سلطانی 

214

28 کارشناس آموزش آقای عباسی 212

29

کارشناس فارغ‌التحصیلان

خانم حجازی‌زاده

215

30

کارشناس پژوهشی

خانم ابراهيمي

213

31

کارشناس کتابخانه

خانم رحمانی

206

شورای تخصصی

32

دکتر علی اکبری ـ دکتر صادقیان اعضای هیأت علمی (شورای تخصصی) شماره 1

207

33

دکتر سرلک ـ دکتر ابوالحسنی اعضای هیأت علمی (شورای تخصصی) شماره 2

208

34

دکتر طالشی ـ دکتر میرزا حسن حسینی اعضای هیأت علمی (شورای تخصصی) شماره 3

209

35

دکتر دورودگریان ـ دکتر جعفری گهر ـ دکتر فرج الهی اعضای هیأت علمی (شورای تخصصی) شماره 5

211

36

اطاق اساتید

303