1396/3/8 دوشنبه

مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نوردر سال تحصیلی 86-85 جهت تحقق بخشیدن به اهداف آموزشی بالاخص،  گسترش آموزش برای همه،همه وقت و همه جا، توسعه عدالت آموزش،  دسترسی افراد مستعد کشور به دوره های تحصیلات تکمیلی، توانمند سازی قشر تحصیلکرده جامعه،‌ تربیت اساتید متعهد و متخصص آتی تاسیس گردیدهم اکنون تعداد 35رشته/گرایش در3حوزه علوم انسانی،علوم پایه و فنی -مهندسی در این مرکز دایر می باشد.این مرکز علاوه بربهره مندی از اساتید و دانشیاران برجسته دانشگاه  پیام نورازاساتید دانشگاه تهران، شریف، علامه طباطبایی، شهید بهشتی و سایر دانشگاهها در جهت هدایت دوره های تحصیلات تکمیلی استفاده می نماید.