دانشجویان جدید الورود
1397/8/21 دوشنبه
فرم ها
فرم های موجود در واحدهای مرکز

فرم های آموزشی
 
فرم شماره 1- گزارش وضعیت تحصیلی
فرم شماره 2- تقاضانامه جهت شرکت در آزمون جامع
فرم شماره 3- درخواست استاد راهنما برای رساله دکتری
فرم شماره 4- پیشنهاد رساله دکتری ( پروپزال)
فرم شماره 5- گزارش فعالیت رساله دکتری ( گزارش 3 ماهه)
فرم شماره 6- فرم مربوط به دانشجویان متقاضی استفاده از فرصت کوتاه مطالعاتی
فرم شماره 7- تقاضای افزایش سنوات تحصیلی
فرم شماره 8-شیوه نامه تهیه و تدوین رساله دکتری
فرم شماره 8-شیوه نامه تهیه و تدوین رساله دکتریفرم شماره 8-شیوه نامه تهیه و تدوین رساله دکتریفرم شماره 9- فرم شرکت در یک جلسه دفاع
فرم شماره 10- فرم تسویه حسابفرم های پژوهشی
 
فرم شماره 1- گواهی اعلام کفایت و تایید رساله دکتری
فرم شماره 2- فرم گواهی تایید مقالات مستخرج از رساله دکتری جهت اخذ مجوز دفاع
فرم شماره 3- فرم گواهی تایید مقالات مستخرج از رساله دکتری جهت اخذ 2 نمره دستاورد پژوهشی
فرم شماره 4- مجوز انجام طرح پژوهشی اعضای هیات علمی
فرم شماره 5- پیشنهاد طرح پژوهشی در قالب اعتبار ویژه گرانت
فرم شماره 6- فرم درخواست پاداش برای مقاله های چاپ شده در نشریات مورد تایید و مجموعه مقالات همایش
فرم شماره 7- درخواست پاداش برای ثبت اختراع
فرم شماره 8-درخواست برگزاری کارگاه علمی
فرم شماره 9-درخواست برگزاری همایش علمی
فرم شماره 10- فرم پیشنهاد طرح پژوهشی در محورهای اولویت دار نیازهای تحقیقاتی دانشگاه ( حمایت های عمودی)
فرم شماره 11- فرم پیشنهاد طرح پژوهشی در حوزه فناوریهای پیشرفته ( حمایت های عمودی)
فرم شماره 12- پیشنهاد طرح پژوهشی در قالب نیازهای محلی
فرم شماره 13- فرم درخواست شرکت در همایش های علمی بین المللی خارج از کشور
فرم شماره 14- فرم نظارت طرح پژوهشی در قالب اعتبار گرانت
فرم شماره 15- فرم ارزیابی طرح پژوهشی در قالب نیازهای محلی استان
فرم شماره 16- فرم نظارت طرح پژوهشی در قالب نیازهای محلی استان
فرم شماره 17- ارزیابی کتاب فرادرسی تالیفی
فرم شماره 18- ارزیابی کتاب فرادرسی ترجمه
فرم شماره 19- رضایت نامه آگاهانه پژوهش
فرم شماره 20- گزاره برگ
 فرم شماره 21- گزارش کارآمدی پژوهشی دانشجویان دکتری
فرم شماره 22- گزارش کارآمدی رساله های دانشجویان دکتری
فرم شماره 23- گزارش کارآمدی رساله های  دانشجویان دکتری- مربوط به استاد راهنما


فرم های  مالی دانشجویی و رفاهی
 
فرم شماره 1- فرم درخواست وام
فرم شماره 2- فرم تعهد محضری درخواست وام


 

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir