پژوهشی
1397/12/25 شنبه
آیین نامه پژوهشی- اخلاق زیستی
دریافت (کد اخلاق) برای رساله ها و طرح های پژوهشی با موضوعات انسانی و حیوانی

.

دریافت (کد اخلاق) برای رساله ها و طرح های پژوهشی  با موضوعات انسانی و حیوانی 

مطابق آیین‌نامه کمیته اخلاق زیستی دانشگاه پیام نور کلیه دانشجویان، بخصوص دانشجویان رشته زیست شناسی و روانشناسی که رساله یا طرح پژوهشی آنها دارای موضوعات انسانی و حیوانی هستند و مقالات مستخرج از آن قرار است در مجلات علوم پزشکی به چاپ برسند، می‌بایست پس از تأیید شورای تخصصی دکتری رشته مربوطه، کد اخلاق را اخذ نمایند.
مدارک لازم:
1- فرم تکمیل شده رضایت نامه آگاهانه پژوهش (با امضاء استاد راهنما و دانشجو)
2- صورتجلسه دفاع از پروپوزال دکتری
3- پروپوزال نهایی دانشجو (با امضاء اساتید راهنما، مشاور و دانشجو)
(
فرم ‌رضایت نامه و آیین‌نامه کمیته اخلاق زیستی دانشگاه پیام‌نور در پورتال مرکز، در قسمت پژوهشی قابل دسترس می باشد.)

مدارک تکمیل شده فوق از طرف مرکز، جهت طرح در کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه، به آدرس ایمیل:   re_research_office@pnu.ac.ir  (دفتر تحقیقات، خدمات پژوهشی و فناوری) ارسال می‌گردد.

کلیة اعضای محترم علمی و دانشجویان جهت مشاهد مصوبات کمیته اخلاق در پژوهش مربوط به اخذ کد اخلاق، به سامانه ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به آدرسethics.research.ac.ir  مراجعه نمایند و سپس از طریق کمیته اخلاق تابعه ← کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاهی← کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه پیام نور ← مشخصات کمیته ← مصوبات،  کد اخلاق مربوط به رساله یا طرح پژوهشی خود را به صورت فارسی و انگلیسی مشاهده و دریافت نماید.
تاکید می شود که صدور تائیدیه برای پژوهشهایی که قبل از گرفتن تائیدیه کمیته اخلاق شروع شده است، اعم از اینکه پژوهش پایان یافته باشد و یا در حال انجام باشد، مطلقا ممنوع است و مصداق تخلف پژوهشی می‌باشد.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ