رشته اقتصاد
رشته آموزش از راه دور

 

دکتر محمد رضا سرمدی

*مرتبه علمی: استاد دانشگاه پیام نور

*رشته: برنامه ریزی آموزش از راه دور
* رزومه فارسی  | English

 

 


رشته آموزش زبان انگلیسی

رشته تاریخ
رشته جامعه شناسی

 

دکتر محمد جواد زاهدی

*مرتبه علمی: دانشیار دانشگاه پیام نور

*رشته: جامعه شناسی

* رزومه فارسی  | English

رشته جغرافیا

دکتر شاه بختی رستمی

*مرتبه علمی: دانشیار دانشگاه پیام نور

*رشته: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
* رزومه فارسی  | English
 

دکتر مصطفی طالشی

*مرتبه علمی: دانشیار دانشگاه پیام نور

*رشته: علوم جغرافیایی گرایش برنامه ریزی روستایی

* رزومه فارسی  | English

دکتر قدیر فیروزنیا

*مرتبه علمی: دانشیار دانشگاه پیام نور

*رشته: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

* رزومه فارسی  | English

 

 

 
رشته حقوق

رشته روان شناسی

دکتر مهناز علی اکبری دهکردی

*مرتبه علمی: استاد دانشگاه پیام نور

*رشته: روانشناسی

 * رزومه فارسی  | English

 

دکتر مجید صفاری نیا

*مرتبه علمی: استاد دانشگاه پیام نور

*رشته: روانشناسی اجتماعی

* رزومه فارسی  | English

دکتر حسین زارع

*مرتبه علمی: استاد دانشگاه پیام نور

*رشته: روانشناسی تربیتی گرایش شناختی

* رزومه فارسی  | English

 

 

 
رشته ریاضی

 

دکتر عقیله حیدری

*مرتبه علمی: استاد دانشگاه پیام نور

*رشته: ریاضی کاربردی- کنترل و بهینه سازی
* رزومه فارسی  | English


رشته زبان شناسی

دکتر بهمن زندی

*مرتبه علمی: استاد دانشگاه پیام نور

*رشته: زبانشناسی

* رزومه فارسی  | English
 

دکتر آرزو نجفیان

*مرتبه علمی: دانشیار دانشگاه پیام نور

*رشته: زبانشناسی

* رزومه فارسی  | English

دکتر علی رضا قلی فامیان

*مرتبه علمی: دانشیار دانشگاه پیام نور

*رشته: زبانشناسی

* رزومه فارسی  | English

 

 

 
 

رشته زبان و ادبیات فارسی

دکتر فاطمه کوپا

*مرتبه علمی: استاد دانشگاه پیام نور

*رشته: زبان و ادبیات فارسی

* رزومه فارسی  | English
 

دکتر علی محمد پشت دار

*مرتبه علمی: دانشیار دانشگاه پیام نور

*رشته: زبان و ادبیات فارسی

* رزومه فارسی  | English

 دکتر فرهاد درودگریان

*مرتبه علمی: دانشیار دانشگاه پیام نور

*رشته: زبان و ادبیات فارسی

* رزومه فارسی  | English

 

 


 

رشته شیمی


رشته فیزیک هسته ای
رشته کلام و فلسفه دین
رشته مدرسی و معارف اسلامی
رشته مدیریت بازرگانی

دکتر میرزا حسن حسینی

*مرتبه علمی: استاد دانشگاه پیام نور

*رشته: مدیریت بازرگانی

* رزومه فارسی  | English

دکتر علی قربانی

*مرتبه علمی: استادیار دانشگاه پیام نور

*رشته: مدیریت بازرگانی

* رزومه فارسی  | English

رشته مدیریت دولتی

 ../Picture/ShowPicture.aspx?ID=9ac1151e-dee3-4c0a-8221-adb21eea0e6f

دکتر محمد علی سرلک

*مرتبه علمی: استاد دانشگاه پیام نور

*رشته: مدیریت دولتی (رفتار سازمانی)
* رزومه فارسی  | English

 

  دکتر رضا رسولی

*مرتبه علمی: استاد دانشگاه پیام نور

*رشته: مدیریت دولتی و علم سیاست
* رزومه فارسی  | English


 

 
رشته مدیریت ورزشی 

دکتر ابوالفضل فراهانی

*مرتبه علمی: استاد دانشگاه پیام نور

*رشته: مدیریت ورزشی

* رزومه فارسی  | English

دکتر حمید قاسمی

*مرتبه علمی: دانشیار دانشگاه پیام نور

*رشته: مدیریت ورزشی/ مدیریت رسانه

* رزومه فارسی  |English