رشته اقتصاد
رشته آموزش از راه دور

 

دکتر محمد رضا سرمدی

*مرتبه علمی: استاد دانشگاه پیام نور

*رشته: برنامه ریزی آموزش از راه دور
* رزومه فارسی  | English

 

 


رشته آموزش زبان انگلیسی

رشته تاریخ
رشته جامعه شناسی
رشته جغرافیا

 ../Picture/ShowPicture.aspx?ID=c93a1ecd-f695-46ae-b2da-61be5ae97911

دکتر شاه بختی رستمی

*مرتبه علمی: دانشیار دانشگاه پیام نور

*رشته: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
* رزومه فارسی  | English

 

 رشته حقوق

رشته روان شناسی
رشته ریاضی
رشته زبان شناسی

 

دکتر بهمن زندی

*مرتبه علمی: استاد دانشگاه پیام نور

*رشته: زبانشناسی

* رزومه فارسی  | English

 

 

 
رشته زبان و ادبیات فارسی

رشته شیمی
رشته فیزیک هسته ای
رشته کلام و فلسفه دین
رشته مدرسی و معارف اسلامی
رشته مدیریت بازرگانی
رشته مدیریت دولتی

 ../Picture/ShowPicture.aspx?ID=9ac1151e-dee3-4c0a-8221-adb21eea0e6f

دکتر محمد علی سرلک

*مرتبه علمی: استاد دانشگاه پیام نور

*رشته: مدیریت دولتی (رفتار سازمانی)
* رزومه فارسی  | English

 

 رشته مدیریت ورزشی

 

دکتر ابوالفضل فراهانی

*مرتبه علمی: استاد دانشگاه پیام نور

*رشته: مدیریت ورزشی

* رزومه فارسی  | English

 

 رشته مهندسی صنایع