لیست شماره تلفن های داخلی مرکز تحصیلات تکمیلی ( دکتری)

جهت برقراری  ارتباط مستقیم  پیش شماره 24508 را به ابتدای شماره داخلی اضافه نمایید.

حوزه ریاست

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

شماره داخلی

1

ریاست

آقای دکتر قاسمی

100

2

مسئول دفتر

خانم عنبری

101

3

دبیرخانه ریاست

خانم قاسمی

103

4

فکس دفتر ریاست

ــــ

22808494

5

سایت (رایانه)

خانم‌ پیراینده

112

6

آبدارخانه ریاست

آقای سجاسی

104

معاونت

7

معاونت

دکتر نجفیان

105

مدیریت مالی

8

مدیر مالی

آقای عین‌آبادی

106

9

مالی دانشجویی

آقای رضا

107

10

حسابداری

خانم حبیبی

108

اموراداری

11

اموراداری

آقای خاشع

109

12

کارپردازی

ـــ

110

13

انتشارات دانشجویی

آقای جوادی

400

14

نقلیه

آقایان حسینی ـ گلی ـ عیوضی

304

15

نگهبانی درب اصلی

آقای یارمحمدی

301 ـ 401

16

آبدارخانه اساتید

آقای عباسپور

302

حوزه آموزش

17

مسئول آموزش

آقای رجبی

300

18

کارشناس آموزش

خانم فتحی

200

19

کارشناس آموزش

خانم مستوفی

201

20

کارشناس آموزش

آقای یوسفوند

210

21

کارشناس آموزش

خانم قنبری

203

22

کارشناس آموزش

خانم آرزومندی

205

23

کارشناس آموزش

خانم محمدزاده

214

24

کارشناس آموزش

خانم کریمی

218

25

کارشناس فارغ‌التحصیلان

خانم حجازی‌زاده

202

26

کاربر ارشد گلستان

خانم قریشی

215

27

کارشناس کتابخانه

خانم مسجدجامعی

206

28

کارشناس پژوهشی

خانم ابراهیمی

213

29

بایگانی آموزش

آقای عباسی

212


شورای تخصصی

 

30

دکتر علی اکبری ـ دکتر صادقیان اعضای هیأت علمی (شورای تخصصی) شماره 1

207

31

دکتر سرلک ـ دکتر ابوالحسنی اعضای هیأت علمی (شورای تخصصی) شماره 2

208

32

دکتر طالشی ـ دکتر میرزا حسن حسینی اعضای هیأت علمی (شورای تخصصی) شماره 3

209

33

دکتر اوسطی مسئول امور فرهنگی

219

34

دکتر دورودگریان ـ دکتر جعفری گهر ـ دکتر فرج الهی اعضای هیأت علمی (شورای تخصصی) شماره 5

211

35

اطاق اساتید

303