بخش هایی از دستورالعمل اجرایی آزمون زبان انگلیسی عمومی دانشگاه پیام نور و پذیرش نمرات آزمون زبان انگلیسی دانشجویان دوره دکتری تخصصی

در راستای اجرایی نمودن اهداف دانشگاه در گسترش آموزش، آزمون زبان انگلیسی عمومی دانشگاه پیام نور (ETPNU) به عنوان یک آزمون استاندارد درسطح آزمون تافل، توسط مرکز سنجش و آزمون و درچارچوب این دستوالعمل به صورت دوره ای برگزار می گردد. دانشجویان دوره دکتری تخصصی دانشگاه پیام نور، ملزم به ارائه گواهی قبولی در این آزمون یا سایر آزمون های استاندارد مندرج در این دستورالعمل تا قبل از برگزاری آزمون جامع می   باشند.

ماده 1: ساختار آزمون

این آزمون در موارد ذیل در سطح آزمون تافل (TOFEL) طراحی شده و شامل 100 سوال چهار گزینه ای و به شرح زیر است:

-     دستور زبان ( گرامر)

Grammar and Structure

30 سوال

-     واژه و کاربرد اصطلاحات

Vocabulary and Written Expressions

30 سوال

-     خواندن و درک مطلب

Reading Comprehension

40 سوال

نمره قبولی این آزمون 50 از 100 می باشد(50-59 Low pass / 60-69 Intermediate / 70-100 High )

تبصره 1: صرفاً نمره مورد قبول در این آزمون برای دانشجویان دوره دکتری تخصصی شاهد و ایثارگر 40 از 100 است. برابر بند الف آیین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر، افراد واجد شرایط این تبصره با ارائه گواهی معتبر به شرح زیر هستند:

1-    جانبازان 25% و بالاتر

2-    آزادگان

3-    همسر و فرزند ( شهید، جاویدالاثر، آزاده، جانباز 25% و بالاتر)

4-    جانباز با حداقل 15% جانبازی و سه ماه سابقه حضور داوطلبانه درجبهه

5-    رزمنده با حداقل شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه

تبصره 2: دانشجویان دوره دکتری تخصصی، می توانند با کسب 80 درصد نمره مورد قبول آزمون ETPNU در آزمون جامع شرکت نمایند. ولی اینگونه دانشجویان باید قبل از پیش دفاع از رساله، گواهی قبولی این آزمون را ارائه نمایند. در غیر اینصورت امکان برگزاری جلسه پیش دفاع از رساله میسر نیست.

ماده 4: پذیرش نمرات آزمون های زبان انگلیسی از سایر موسسات معتبر

علاوه بر آزمون مذکور، نمرات آزمون های سایر دانشگاه ها و موسسات معتبر نیز براساس جدول زیر برای دانشجویان دوره دکتری تخصصی دانشگاه مورد قبول می باشد.

حد نصاب مورد قبول برای دانشجویان شاهد و ایثارگر ( گروه بندی مندرج در تبصره ماده 1)

حدنصاب مورد قبول برای دانشجویان دکتری تخصصی

نام آزمون

440

550

TOEFL (PBT)

TOLIMO

100

150

TOEFL (CBT)

64

80

TOEFL (IBT)

8/4

6

IELTS Academic

40

50

MSRT (MCHE)

48

60

UTEPT*( دانشگاه تهران)

*درخصوص آزمون دانشگاه تهران (UTEPT) برای رشته های زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات عرب، فقه و مبانی حقوق اسلامی، علوم و قرآن حدیث و مدرسی معارف اسلامی نمره 50 قابل قبول است ( برای دانشجویان شاهد و ایثارگران حد نصاب 40 است)

تبصره 1: در صورت عقد تفاهم نامه همکاری در پذیرش متقابل گواهی ازمون زبان انگلیسی بین دانشگاه و سایر موسسات آموزشی و پژوهشی براساس متن تفاهم نامه و ساختار آزمون مورد نظر، نمره قبولی مربوط تعیین و از طرف معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی ابلاغ می شود.

تبصره 2: دانشجویان رشته مدرسی معارف اسلامی می توانند گواهی قبولی آزمون زبان عمومی دانشگاه معارف اسلامی قم را نیز ارائه نمایند.نمرات زبان م